Regulamin uczestnictwa – Konferencja Zielona Wieża

w II Konferencji Zielonej Wieży „Dobrostan Rodzica, Dobrostan Dziecka”

I. Podstawowe informacje

1.         Niniejszy regulamin reguluje zasady uczestnictwa w II Konferencji Zielonej Wieży „Dobrostan Rodzica, Dobrostan Dziecka” , która odbędzie się 21.10.2023r. 

2.         Organizatorem Konferencji jest spółka Zielonej Wieży Sp. z o.o. ul. Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494554, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 5252580672, REGON 147052336m adres email: [email protected]

II. Rejestracja

1.         Zapisy na Konferencję są dostępne na stronie internetowej www.konferencja.zielonawieza.pl

2.         Wymagania techniczne dotyczące zapisu na Konferencję oraz streamingu są następujące: połączenie z siecią Internet oraz przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera Uczestnika dokumentów hipertekstowych (HTML) udostępnionych w sieci Internet przez Zieloną Wieżę. Zaleca się Uczestnikowi korzystanie z przeglądarek: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera i Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej.

3.         Za pomocą systemu Zielonej Wieży możliwa jest rejestracja uczestnictwa w Konferencji, nabycie biletów stacjonarnych oraz streamingu. Ceny obu form uczestnictwa są podane na stronie www.konferencja.zielonawieza.pl

4.         Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem, a Zieloną Wieżą następuje w chwili wybrania przycisku „Kupuję i płacę”  i pomyślnego zakończenia procesu płatności.

5.         Uczestnikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.

6.         Uczestnicy mogą wykupić dla swojego dziecka miejsce w „Strefie dziecka.” Zielona Wieża zapewnia w nim opiekę nad dziećmi podczas trwania Konferencji. Liczba miejsc w Strefie dziecka jest ograniczona. O możliwości wykupienia miejsca decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienie opłaty.

7.         Uczestnik wykupując opcję streamingu ma dostęp do nagrania przez miesiąc od daty 21.10.2023 r.

7.8.      Zapisy na Konferencję są prowadzone za pomocą strony www.konferencja.zielonawieza.pl i trwają do momentu wyczerpania limitu miejsc lub do dnia 20.10.2023r. do północy.

III. Organizacja Konferencji

1.         Uczestnik jest zobowiązany do dostarczenia zgodnych z prawdą i nie wprowadzających w błąd informacji w trakcie rejestracji na Konferencję.

2.         Uczestnik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa oraz szanowania praw osób trzecich podczas rejestracji oraz w trakcie Konferencji. W szczególności, użytkownik nie może (i) używać obraźliwych lub wprowadzających w błąd treści, niezależnie od tego do kogo są one kierowane (ii) umieszczać jakichkolwiek materiałów pornograficznych lub treści, które naruszają obowiązujące przepisy prawa w systemie Zielonej Wieży.

3.         Uczestnik nie jest uprawniony do wykorzystywania mechanizmów, oprogramowania ani skryptów, w celach innych niż prawidłowe korzystanie z Systemu Zielonej Wieży. W szczególności Uczestnik nie może nagrywać streamingu z konferencji ani udostępniać go innym osobom.

4.         Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji, opłata za Konferencję nie zostanie zwrócona. W takim przypadku organizator przewiduje zamianę biletu stacjonarnego na bilet streming i zwrócenie różnicy w cenie biletów (pomiędzy ceną streamingu, a zakupionym biletem stacjonarnym).

5.         Zielona Wieża dopuszcza możliwość przekazania biletu takiego uczestnika Konferencji innej wskazanej przez niego osobie. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej do 4 dni przed datą Konferencji na adres [email protected]. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Zielona Wieża. Zielona Wieża zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji jeśli zgłosi się niewystarczająca liczba uczestników. W takiej sytuacji Zielona Wieża zwraca całość opłaty zapisanym uczestnikom.

6.         Zielona Wieża może wprowadzić zmiany w programie lub w organizacji Konferencji. Zmiany mogą dotyczyć terminu, miejsca przeprowadzenia, występujących prelegentów, zmiany na konferencje on-line. Organizator jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania uczestników o odwołaniu lub zmianach pocztą elektroniczną.

7.         Zmiany w programie konferencji, o których mowa powyżej nie mogą stanowić podstawy do kierowania roszczeń finansowych wobec Zielonej Wieży.

7.         Na terenie Konferencji uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP oraz PPOŻ.

8.         Podczas Konferencji Zielona Wieża oferuje przerwy kawowe. Wszelkie pozostałe koszty związane z uczestnictwem w Konferencji (w szczególności: koszty przejazdu, zakwaterowania, parkingu) uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

9.         Zielona Wieża przewiduje sposób płatności on-line obsługiwaną przez Tpay.com.

IV. Ochrona danych osobowych

1.         Dane osobowe przetwarzane są przez Zielona Wieża. Dane podawane przez uczestnika w związku z Konferencją to: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer NIP, adres działalności gospodarczej (jeśli ma być wystawiona faktura vat), imię i nazwisko dziecka, wiek płeć dziecka.

2.         Zielona Wieża przetwarza dane osobowe Uczestników w zakresie:

a)         zawarcia i wykonywania umowy oraz dokonania niezbędnych rozliczeń w związku z jej zawarciem – przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,

b)         wykonywania ustawowych obowiązków Organizatora, w szczególności podatkowych i sprawozdawczych – przez czas niezbędny do realizacji tych ustawowych obowiązków, w szczególności do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych,

c)         realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,

d)         w przypadku wyrażenia dobrowolnej i opcjonalnej zgody, dane będą przetwarzane także w celu marketingowym polegającym na przekazywaniu Państwu informacji o produktach, usługach Organizatora, jego partnerów w szczególności inne placówki z sieci Zielona Wieża, promocjach, cennikach i innych informacjach i wydarzeniach promocyjnych za pomocą wiadomości wysyłanych na Państwa adres e-mail lub numer telefonu oraz w trakcie rozmów telefonicznych ze Panią/Panem – do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie komunikatów marketingowych.

3.         Dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.         Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.

5.         Jeżeli uczestnik Konferencji wyrazi zgodę na otrzymywanie komunikatów marketingowych podmiotów współpracujących z Zieloną Wieżą na adres e-mail uczestnika, to podstawą prawną przetwarzania będzie również art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6.         Dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz organom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie określonych przepisów.

7.         Uczestnik Konferencji ma prawo żądania dostępu do danych osobowych swoich i swojego  dziecka, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody, uczestnik ma prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Uczestnik może również wnieść skargę do organu nadzorczego. W przypadku braku podania ww danych nie będziemy w stanie świadczyć usługi udziału w Konferencji.

8.         Podczas Konferencji Zielona Wieża będzie przeprowadzać sesje fotograficzne, nagrania video oraz streaming. Uczestnictwo w wydarzeniach jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku każdego z uczestników i prelegentów w video streamingu oraz materiałach informacyjnych i promocyjnych Zielonej Wieży. Osoba, która takiej zgody nie wyrazi zobowiązana jest do poinformowania o tym fakcie na [email protected]  najpóźniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia Konferencji.

9.         Zielona Wieża wykorzystuje adresy IP zbierane w trakcie połączeń internetowych wykonywanych podczas odwiedzania strony www.konferencja.zielonawieza.pl  w celach technicznych, związanych z administrowaniem serwisem Zielona Wieża.

V. Reklamacje

1.         Uczestnik może złożyć reklamację co do usług świadczonych przez Zielona Wieża.

2.         Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą wiadomości elektronicznej lub w formie pisemnej na adres podany w komparycji. Reklamacja powinna zawierać co najmniej nazwę Uczestnika oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

3.         Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Zielona Wieża zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

4.         Zielona Wieża rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

5.         Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail Uczestnika wskazany w reklamacji.

6.         Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji produktu – rzeczy ruchomej (w tym rzeczy ruchomej z elementami cyfrowymi), z wyłączeniem jednak rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez uczestnika (klienta) na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej z organizatorem (sprzedawcą) od dnia 1. stycznia 2023 r. określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43a – 43g Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży . Szczegółowe postanowienia dotyczące reklamacji Produktu – treści lub usługi cyfrowej lub rzeczy ruchomej, która służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej – zakupionego przez Klienta na podstawie Umowy Sprzedaży zawartej ze Sprzedawcą od dnia 1. stycznia 2023 r. lub przed tym dniem, jeżeli dostarczanie takiego Produktu miało nastąpić lub nastąpiło po tym dniu określają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta w brzmieniu obowiązującym od dnia 1. stycznia 2023 r., w szczególności art. 43h – 43q Ustawy o Prawach Konsumenta. Przepisy te określają w szczególności podstawę i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem konsumenta, w razie braku zgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

VI. Postanowienia końcowe

1.         Zielona Wieża ma prawo do rozwiązania umowy z Uczestnikiem ze skutkiem natychmiastowym w przypadku naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu.

2.         Zielona Wieża nie odpowiada, za rzeczy uczestników pozostawione w szatni i w przestrzeni Konferencji.

3.         Zielona Wieża zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

4.         Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Zieloną Wieżę. Czas wejścia zmian który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu opublikowania zmienionego regulaminu.

5.         Uczestnik zostanie powiadomiony o zmianach regulaminu za pomocą informacji opublikowanych na stronie www.konferencja.zielonawieza.pl.

6.         Pomyślne przejście procesu rejestracji na Konferencję jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN STREFY DZIECKA ZIELONEJ WIEŻY

I. Podstawowe informacje

1.         Zielona Wieża Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie organizuje przestrzeń swobodnej zabawy dla dzieci podczas II Konferencji Zielonej Wieży „Dobrostan Rodzica, Dobrostan Dziecka” w dniu 21.10.2023 r – dalej Strefa Dziecka.

2.         Dane Zielonej Wieży Sp. z o.o. to: ul. Wergiliusza 5, 01-915 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000494554, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, NIP 5252580672, REGON 147052336.

3.         Strefy Dziecka będą czynne w dniu 21 października (sobota) w godzinach 09.00-12.10 oraz 12.50-16.15.

4.         Strefy Dziecka dają możliwość sprawowania opieki nad maksymalnie 50 dziećmi, w dwóch grupach wiekowych:

Grupa młodsze dzieci w wieku 3-6 lat (25 miejsc)

Grupa starsze dzieci wieku 7 – 10 lat (25 miejsc)

5.         Strefy Dziecka przeznaczone są dla dzieci w wieku od 3 roku do 10 lat.

6.         Dzieci w Strefach Dziecka będą przebywały pod opieką opiekunów Zielonej Wieży Sp. z o.o.

7.         Korzystanie ze strefy dziecka odbywa się na podstawie zakupionego biletu zgodnie z regulaminem konferencji.

8.         W przypadku niemożliwości skorzystania z zakupionego biletu do strefy dziecka Zielona Wieża dopuszcza możliwość przekazania biletu innej wskazanej przez kupującego osobie. Zmiany uczestnika można dokonać najpóźniej do 4 dni przed datą Konferencji na adres [email protected]. Zmiana Uczestnika następuje niezwłocznie po przesłaniu potwierdzenia ze strony Zielona Wieża.

9.         W przypadku niemożliwości skorzystania z zakupionego biletu ze strefy dziecka organizator przewiduje zwrot w wysokości 50% wartości zakupionego biletu do strefy dziecka.

II. Bezpieczeństwo

1.         Na teren Strefy Dziecka nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy (biżuteria, paski z ostrymi klamrami itp.) a przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie i pozbyć się gumy do żucia.

2.         Należy zabezpieczyć przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. Organizator nie odpowiada za zniszczenie przedmiotów Rodzica.

3.         Nie wolno wspinać się po wewnętrznych lub zewnętrznych ściankach nie przeznaczonych do tego celu, niszczyć elementów konstrukcji, wystroju wnętrza lub zabawek, popychać innych uczestników zabawy, wynosić zabawki, przybory, elementy wyposażenia, spożywać słodyczy, jedzenia oraz pić podczas zabawy – groźba zadławienia, podejmować zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, korzystać z urządzeń i wyposażenia sali zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.

4.         W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w Strefie Dziecka osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun ma obowiązek poinformowania opiekunów o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).

5.         Zielona Wieża może odmówić przyjęcia dziecka lub wezwać Rodziców do wcześniejszego odebrania dziecka w wyjątkowych przypadkach np.: gdy dziecku jest trudno być bez rodziców, tęskni, płacze, pobyt w Strefie Dziecka mu nie służy lub gdy dziecko  stanowi zagrożenie dla innych dzieci.

6.         Dzieci zobowiązane są do przestrzegania poleceń (dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) opiekunów na terenie Strefy Dziecka.

7.         Rodzice mogą przebywać w Strefie Dziecka wraz z dziećmi.

8.         Opiekunowie i właściciel Strefy Dziecka nie ponoszą odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu oraz za szkody wyrządzane przez dzieci.

9.         Ubrania wierzchnie oraz obuwie oraz torby i plecaki należy pozostawić w szatni. Osoby korzystające ze Strefy Dziecka wchodzą na plac w skarpetkach, rajstopach lub kapciach.

10.       Zielona Wieża nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Strefy Dziecka.

11.       Do Strefy Dziecka nie wolno wnosić jedzenia. W Strefie Dziecka dostępna będzie woda niegazowana w małych butelkach z tzw. dziubkiem. Każde dziecko dostanie swoją podpisaną butelkę. Jeśli dziecko pije tylko ze swojego ulubionego kubka/butelki prosimy o przyniesienie ich do Strefy Dziecka.

12.       Personel Strefy Dziecka nie przewija dzieci.

13.       Prosimy o odebranie dzieci ze Strefy Dziecka w trakcie przerwy obiadowej. W godzinach 12.10-12.50 Strefa Dziecka będzie zamknięta.

14.       Personel Strefy Dziecka jest odpowiednio przeszkolony i uczulony na sprawę bezpieczeństwa dzieci.

15.       Rodzic zobowiązuje się zapewnić dzieciom odpowiednie obuwie na zmianę (kapcie) lub odpowiednie skarpety antypoślizgowe.

III. Ochrona danych osobowych

1.         Dane osobowe Dziecka i Rodzica podawane w związku z korzystaniem ze Strefy Dziecka to: imię, nazwisko, wiek Dziecka, płeć dziecka, informacja o stanie zdrowia mogące mieć wpływ na korzystanie z usług Strefy Dziecka,  nr telefonu Rodzica.

2.         Zielona Wieża przetwarza dane osobowe w zakresie:

a)         zawarcia i wykonywania umowy przez czas niezbędny do realizacji umowy, a po jej zakończeniu dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania wynikających z niej obowiązków do upływu terminów wskazanych w przepisach o archiwizacji,

b)         realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora opisanego poniżej – przez czas niezbędny do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Organizatora, w tym zakresie nie dłużej jednak niż do czasu uznania za uzasadniony szczególną sytuacją Państwa sprzeciwu, zaś w przypadku gdy prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni – do czasu wyrażenia przez Państwa sprzeciwu,

3.         Dane będą przetwarzane zgodnie z wymogami Rozporządzenia RODO, ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

4.         Podstawą prawną przetwarzania w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zakresie niezbędnym do wykonywania przez Administratora ustawowych obowiązków. Podstawą przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. prawnie uzasadniony interes Organizatora polegający na zapewnieniu niezbędnych rozliczeń w związku z zawartą umową, dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego oraz budowania relacji i wizerunku.

5.         Dane osobowe możemy przekazać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług oraz organom publicznym uprawnionym do ich uzyskania na podstawie określonych przepisów.

6.         Masz prawo żądania dostępu do danych osobowych swoich i Twojego dziecka, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. W przypadku danych, których przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, masz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Możesz również wnieść skargę do organu nadzorczego. W przypadku braku podania przez Ciebie danych nie będziemy w stanie świadczyć usług.

7.         Podczas Konferencji Zielona Wieża będzie przeprowadzać sesje fotograficzne i video. Korzystanie ze Strefy Dziecka jest połączone z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku Rodzica lub Dziecka w materiałach informacyjnych, promocyjnych Zielonej Wieży.

IV. Inne

Uczestnictwo w zajęciach w Strefie Dziecka może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. Zielona Wieża nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.

V. Reklamacje

1.         Uwagi do prawidłowości świadczonych usług Rodzic powinien zgłaszać Zielonej Wieży niezwłocznie.

2.         Zielona Wieża rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Rodzica na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.